• Hoge kwaliteit
  • Flexibel
  • Internationaal
  • Service

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Laxsjon Plants BV. Hierin omschrijven wij hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, die in ons bezit zijn of komen. Uiteraard worden deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld, verwerkt en gebruikt. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit Privacy Statement kan wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.

1. Doel

De door ons verkregen persoonsgegevens worden verwerkt om diensten te verlenen, offertes te verzenden en om zorg te dragen voor de volledige uitvoering en naleving van overeenkomsten die met u worden aangegaan. Daarnaast zullen wij deze gegevens verzamelen voor het versturen van commerciële mails en nieuwsbrieven, gericht op het delen van kennis en het attenderen op speciale aanbiedingen.

2. Rechtsgrond

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is alleen toegestaan als wij daar een wettelijke basis voor hebben. Die kan bestaan uit de van u verkregen toestemming, een wettelijke grondslag of die kan voortvloeien uit de uitvoering en/of naleving van een met u afgesloten overeenkomst.

3. Persoonsgegevens en opslag periode

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten en producten en hebben betrekking op de naam, adres en financiële gegevens van uw bedrijf, de naam van uw contactperso(o)n(en), uw mailadres, uw telefoonnummer, alsmede die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en naleving van met u afgesloten overeenkomsten.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

4. Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om te voorkomen dat onbevoegden daar toegang toe krijgen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen die zorgen voor een passend beveiligingsniveau. In het licht daarvan hebben wij zorggedragen voor beveiliging van onze website, onze IT-systemen en de fysieke ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen, terwijl alleen geautoriseerd personeel uw persoonsgegevens kan inzien.

5. Verstrekking aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dit voortvloeit uit de uitvoering en naleving van met u afgesloten overeenkomsten, als u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Op onze website kunnen meetinstrumenten staan van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. Wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

6. Uw rechten

U heeft het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens op te vragen die door ons worden bewaard. Indien deze niet kloppen of veranderd zijn, dan zullen wij deze overeenkomstig uw instructies aanpassen. Tevens heeft u te allen tijde het recht om uw gegevens door ons te laten wissen. Indien u van mening bent dat wij niet op een juiste wijze met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken op:

Laxsjon Plants BV
Postbus 60
6732 ZJ Harskamp
Tel:      085-0700202
Mail:   info@laxsjonplants.com

Vragen privacy policy

Heeft u vragen over ons privacy statement, wilt u uw gegevens wijzigen, inzien of laten verwijderen? Dan kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen binnen 4 weken contact met u op.

Velden met * zijn verplicht.